Pénzvisszatérítési garancia

Ön 15 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Ha a dolog adásvételétől eltérő szerződés esetén a teljesítés megkezdődött, Ön jogosult 15 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási határidő:

  • Attól a naptól számított 15 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a dolgot átveszi.
  • Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát egyértelmű nyilatkozatban (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) köteles közölni velünk: 
    Flex-Fény Kft.  9200 Mosonmagyaróvár, Nap utca 48. Tel/Fax: 96/576-236. e-mail: info@flexfeny.hu
    Ebből a célból felhasználhatja az alábbi a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is. 

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. 

Az elállás joghatásai:

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. 

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a dolgot, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a dolgot indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 15 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 15 napos határidő letelte előtt elküldi a dolgot.

A dolog visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a dologban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a dolog jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges kezelést meghaladó használat miatt következett be.

 

Elállási nyilatkozatminta 

Csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza! 

Címzett: Flex-Fény Kft.  9200 Mosonmagyaróvár, Nap utca 48. Tel/Fax: 96/576-236. e-mail: info@flexfeny.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi dolog/dolgok adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 

A fogyasztó(k) neve: 

A fogyasztó(k) címe: 

A fogyasztó(k) aláírása: Kelt: